2024

Jianing Mao. SPIE Photonics West 2024 Optical Interaction with Tissue and Cells XXXV Best Paper Award
Yaoqi Tang. Shanghai Jiao Tong University Outstanding Graduate (Class 2024)

2023

Mengyuan Wang. SPIE Photonics West 2024 Student Travel Grant
Jianing Mao. SPIE Photonics West 2024 Student Travel Grant
Zhenxing Dong. SPIE Photonics West 2024 Student Travel Grant
Yufan Li. SPIE Photonics West 2024 Student Travel Grant
Zhenxing Dong. UAES Scholarship
Zhenxing Dong. AI Photonics 2023 Best Student Poster Award
Mengyuan Wang. PIBM 2023 Best Student Paper Award
Jianing Mao. PIBM 2023 Best Student Paper Award

2022

Yaoqi Tang. National Scholarship for Postgraduates
Yaoqi Tang. Optica Women Scholars
Jiaxuan Li. Shanghai Jiao Tong University Outstanding Graduate (Class 2022)
Yaoqi Tang. SPIE Medical Imaging 2022 Image Processing Student Paper Award (first place)

2021

Jiaxuan Li. COSCO Shipping Scholarship
Mengyuan Wang. Guanghua Scholarship